Sören Libells Minnesfond

§1 Fondens ändamål

Sören Libells minnesfond har instiftats för att förvalta och dela ut medel som skänkts till fonden i form av minnesgåvor och donationer. Fonden ska främja aktiviteter för att värna om föreningens utveckling i Sörens anda.
Sören Libell var en stor föreningsmänniska och arbetade mycket under många år med att fö rsöka sprida föreningskunskap både i föreningar, distrikt och genom arbete på förbundsnivå. Ett arbete som var väldigt viktigt för honom.

§2 Fondens intäkter

Fondens intäkter är i huvudsak de pengar som människor vill ge fonden plus den avsättning som årsmötet gör till ändamål enligt nedanstående rubrik ”Utdelning ur fonden”. Fonden är öppen för insättning av gåvor från privatpersoner, föreningar och företag. Till fonden är bankgirokonto 5879-2300 och Swish 123 540 7812 anslutet.

§3 Fondens förvaltning

Fonden förvaltas av Spirornas styrelse. Fondmedlen ska särredovisas i föreningens bokföring och årsredovisning. Medlen ska inte användas till annat ändamål än vad som anges i dessa statuter.

§4 Utdelning ur fonden

Utdelning ur fonden ska användas till medlemmar vars aktiviteter/åtgärder bidragit till följande kriterier:
– medlem som under minst två år har främjat föreningens verksamhet och utveckling genom sitt ideella arbete. Motivering skall anges i förslag eller ansökan.
– ha betalt medlemsavgift för verksamhetsåret då årsmötet med prisutdelningen avhålls.
Medlemmar, och även förtroendevalda medlemar, i föreningen får lämna förslag på lämpliga kandidater.
Ansökan om medel eller förslag på medlem som bidragit enligt kriterierna ställs till Spirornas styrelse senast 31 december.
Beslut om utdelning ur fonden tas av föreningens styrelse och utdelning sker i samband med nästkommande årsmöte.
Vid utdelning ur fonden skall maximala beloppet som kan utdelas vara på 1000 kr.

§5 Fondens upphörande

Fonden upphör när inga medel finns kvar att fördela. Minnesfonden är tänkt att vara i tio år och kan således ombildas tidigast på årsmötet 2027. Om årsmötet beslutar att avveckla Sören Libells minnesfond och medel finns kvar skall dessa skänkas till DSK Spirorna.